Osa 6

Tiedostojen lukeminen

Yksi tavallinen ohjelmoinnin käyttötarkoitus on käsitellä tiedostoissa olevaa tietoa. Ohjelmat voivat lukea tietoa tiedostoista ja tallentaa tuloksia tiedostoihin. Tiedostojen avulla voimme käsitellä suuriakin aineistoja helposti automaattisesti.

Oletamme tällä kurssilla, että käsiteltävät tiedostot ovat tekstitiedostoja eli ne muodostuvat riveistä, joilla on tekstiä. Esimerkiksi kurssilla käytetty Visual Studio Code -editori käsittelee tekstitiedostoja. Huomaa, että esimerkiksi Word-dokumentti ei ole tekstitiedosto, vaan siinä on tekstin lisäksi muotoilutietoja ja sen käsittely ohjelmallisesti olisi vaikeaa.

Tiedostosta lukeminen

Käytetään esimerkkinä tiedostoa esimerkki.txt, jonka sisältönä on:

Esimerkkidata

Moi kaikki! Esimerkkitiedostomme on kolmerivinen. Viimeinen rivi.

Hyvä tapa käsitellä tiedostoja Pythonissa on käyttää with-lausetta, jonka alkurivi avaa tiedoston. Tämän jälkeen tulee lohko, jonka sisällä tiedostoa voi käsitellä. Lohkon jälkeen tiedosto sulkeutuu automaattisesti, eikä sitä voi enää käsitellä.

Esimerkiksi seuraava koodi lukee ja tulostaa tiedoston sisällön:

with open("esimerkki.txt") as tiedosto:
  sisalto = tiedosto.read()
  print(sisalto)
Esimerkkitulostus

Moi kaikki! Esimerkkitiedostomme on kolmerivinen. Viimeinen rivi.

Koodissa muuttuja tiedosto on tiedostokahva, jonka kautta tiedostoa voi käsitellä avaamisen jälkeen. Tässä tapauksessa käytämme metodia read, joka palauttaa koko tiedoston sisällön yhtenä merkkijonona. Tässä tapauksessa palautettu merkkijono on seuraava:

"Moi kaikki!\nEsimerkkitiedostomme on kolmerivinen.\nViimeinen rivi."

Tiedoston sisällön läpikäynti

Metodi read on näppärä, jos halutaan esimerkiksi tulostaa tiedoston sisältö kokonaisuudessaan ruudulle. Usein haluamme kuitenkin käsitellä tiedostoa rivi kerrallaan.

Voimme käyttää tiedoston sisällön lukemiseen for-silmukkaa, joka käy läpi tiedoston rivit yksi kerrallaan – siis samaan tapaan kuin esimerkiksi listan läpikäynnissä.

Seuraava esimerkki lukee saman tiedoston nyt käyttäen for-silmukkaa, poistaa joka rivin perästä rivinvaihdon ja laskee rivien yhteispituuden:

with open("esimerkki.txt") as tiedosto:
  laskuri = 0
  yhteispituus = 0

  for rivi in tiedosto:
    rivi = rivi.replace("\n", "")
    laskuri += 1
    print("Rivi", laskuri, rivi)
    pituus = len(rivi)
    yhteispituus += pituus

print("Rivien yhteispituus:", yhteispituus)
Esimerkkitulostus

Rivi 1 Moi kaikki! Rivi 2 Esimerkkitiedostomme on kolmerivinen. Rivi 3 Viimeinen rivi. Rivien yhteispituus: 63

Huomaa, että rivien läpikäynnissä jokaisen rivin perässä on rivinvaihto \n. Yllä oleva koodi kuitenkin poistaa rivinvaihdot replace-funktiolla, joka korvaa rivinvaihdot tyhjillä merkkijonoilla. Tämän ansiosta tulostukseen ei tule ylimääräisiä rivivaihtoja ja ohjelma laskee oikein tiedoston rivien yhteispituuden.

Loading

CSV-tiedoston lukeminen

CSV-tiedosto (Comma Separated Values) on tekstitiedosto, jonka jokaisella rivillä on tietyllä välimerkillä erotettua tietoa. Välimerkkinä on usein pilkku , tai puolipiste ;, mutta mikä tahansa muukin merkki on periaatteessa mahdollinen.

CSV-tiedostoja käytetään usein erilaisten aineistojen esittämiseen. Myös Excelin ja muiden vastaavien ohjelmien taulukot voidaan tallentaa CSV-muodossa, jolloin niitä on helppo käsitellä muilla ohjelmilla.

Voimme lukea CSV-tiedoston rivit for-silmukalla, mutta miten erottaa rivillä olevat tiedot toisistaan? Helppo tapa on käyttää merkkijonojen split-metodia: metodille annetaan haluttu välimerkki, ja se palauttaa tiedot eroteltuna välimerkin mukaan listana merkkijonoja.

Esimerkki metodin käytöstä:

teksti = "apina,banaani,cembalo"
sanat = teksti.split(",")
for sana in sanat:
  print(sana)
Esimerkkitulostus

apina banaani cembalo

Tarkastellaan esimerkkinä tiedostoa arvosanat.csv, joka sisältää jokaisella rivillä aluksi opiskelijan nimen ja sen jälkeen tämän eri kursseista saamat arvosanat. Tiedot on erotettu toisistaan puolipisteillä.

Esimerkkidata

Pekka;5;4;5;3;4;5;5;4;2;4 Paula;3;4;2;4;4;2;3;1;3;3 Pirjo;4;5;5;4;5;5;4;5;4;4

Seuraava ohjelma käy läpi tiedoston rivit, jakaa jokaisen rivin osiin ja näyttää opiskelijan nimen sekä arvosanat.

with open("arvosanat.csv") as tiedosto:
  for rivi in tiedosto:
    rivi = rivi.replace("\n", "")
    osat = rivi.split(";")
    nimi = osat[0]
    arvosanat = osat[1:]
    print("Nimi:", nimi)
    print("Arvosanat:", arvosanat)
Esimerkkitulostus

Nimi: Pekka Arvosanat: ['5', '4', '5', '3', '4', '5', '5', '4', '2', '4'] Nimi: Paula Arvosanat: ['3', '4', '2', '4', '4', '2', '3', '1', '3', '3'] Nimi: Pirjo Arvosanat: ['4', '5', '5', '4', '5', '5', '4', '5', '4', '4']

Loading
Loading

Saman tiedoston lukeminen moneen kertaan

Joissain tilanteissa ohjelman on tarvetta lukea sama tiedosto useampaan kertaan. Tarkastellaan esimerkkinä seuraavaa ohjelmaa, joka käsittelee henkilötietoja sisältävää tiedostoa:

Esimerkkidata
Pekka;40;Helsinki Emilia;34;Espoo Erkki;42;Turku Antti;100;Helsinki Liisa;58;Suonenjoki
with open("henkilot.csv") as tiedosto:
  # tulostetaan nimet
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(";")
    print("Nimi:", osat[0])

  # etsitään vanhin
  vanhimman_ika = -1
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(";")
    nimi = osat[0]
    ika = int(osat[1])
    if ika > vanhimman_ika:
      vanhimman_ika = ika
      vanhin = nimi
  print("vanhin on", vanhin)

Ohjelma aiheuttaa erikoisen virheilmoituksen:

Traceback (most recent call last):
  print("vanhin on"; vanhin)
UnboundLocalError: local variable 'vanhin' referenced before assignment

Syynä virheelle on se, että jälkimmäistä for-silmukkaa ei suoriteta ollenkaan, sillä tiedoston voi lukea vain kerran. Tämän jälkeen ollaan päästy "tiedoston loppuun", ja vaikka yritetään lukea tiedostosta lisää jälkimmäisessä silmukassa, tietoon ei päästä enää käsiksi.

Tiedosto onkin avattava uudelleen komennolla open toista lukukertaa varten:

with open("henkilot.csv") as tiedosto:
  # tulostetaan nimet
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(";")
    print("Nimi:", osat[0])

with open("henkilot.csv") as tiedosto:
  # etsitään vanhin
  vanhimman_ika = -1
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(";")
    nimi = osat[0]
    ika = int(osat[1])
    if ika > vanhimman_ika:
      vanhimman_ika = ika
      vanhin = nimi
  print("vanhin on", vanhin)

Yleensä aina on kuitenkin parasta lukea tiedosto vain kerran ja tallentaa se muotoon, jota ohjelman toiminnallisuudet pystyvät hyödyntämään:

henkilot = []
# luetaan tiedostosta henkilöt listaan
with open("henkilot.csv") as tiedosto:
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(";")
    henkilot.append((osat[0], int(osat[1]), osat[2]))

# tulostetaan nimet
for henkilo in henkilot:
  print("Nimi:", henkilo[0])

# etsitään vanhin
vanhimman_ika = -1
for henkilo in henkilot:
  nimi = henkilo[0]
  ika = henkilo[1]
  if ika > vanhimman_ika:
    vanhimman_ika = ika
    vanhin = nimi
print("vanhin on", vanhin)

Lisää CSV-tiedoston käsittelyä

Jatketaan opiskelijoiden arvosanoja sisältävän tiedoston arvosanat.csv käsittelyä. Tiedosto näyttää siis seuraavalta:

Esimerkkidata

Pekka;5;4;5;3;4;5;5;4;2;4 Paula;3;4;2;4;4;2;3;1;3;3 Pirjo;4;5;5;4;5;5;4;5;4;4

Seuraava ohjelma luo tiedoston perusteella sanakirjan arvosanat, jossa jokainen avain on opiskelijan nimi ja vastaava arvo on lista arvosanoista. Ohjelma muuttaa arvosanat kokonaisluvuiksi, jotta niitä on mukavampaa käsitellä myöhemmin.

arvosanat = {}
with open("arvosanat.csv") as tiedosto:
  for rivi in tiedosto:
    rivi = rivi.replace("\n", "")
    osat = rivi.split(";")
    nimi = osat[0]
    arvosanat[nimi] = []
    for arvosana in osat[1:]:
      arvosanat[nimi].append(int(arvosana))

print(arvosanat)
Esimerkkitulostus

{'Pekka': [5, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 4, 2, 4], 'Paula': [3, 4, 2, 4, 4, 2, 3, 1, 3, 3], 'Pirjo': [4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 4]}

Tämän jälkeen voimme vaikkapa tulostaa analyysin arvosanoista käymällä läpi sanakirjan arvosanat perusteella:

for nimi, lista in arvosanat.items():
  paras = max(lista)
  keskiarvo = sum(lista) / len(lista)
  print(f"{nimi}: paras arvosana {paras}, keskiarvo {keskiarvo:.2f}")
Esimerkkitulostus

Pekka: paras arvosana 5, keskiarvo 4.10 Paula: paras arvosana 4, keskiarvo 2.90 Pirjo: paras arvosana 5, keskiarvo 4.50

Kannattaa tutustua huolella esimerkkikoodiin. Se voi ensisilmäyksellä vaikuttaa monimutkaiselta, mutta ratkaisu on helposti sovellettavissa monenlaisiin datatiedostoihin.

Eroon turhista riveistä, välilyönneistä ja rivinvaihdoista

Olemme tallentaneet Excelistä nimiä taulukon CSV-muodossa:

etunimi; sukunimi
Pekka; Python
Jaana; Java
Heikki; Haskell

Kuten tyypillistä, Excel on lisännyt sarakkeiden väliin erottimena toimivan puolipisteen lisäksi myös välilyönnin.

Haluamme tulostaa listalla olevat sukunimet. Koska ensimmäinen rivi kertoo sarakkeiden otsikot, ohitamme sen:

sukunimet = []
with open("henkilot.csv") as tiedosto:
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(";")
    # ohitetaan otsikkorivi
    if osat[0] == "etunimi":
      continue
    sukunimet.append(osat[1])

print(sukunimet)

Tulostus näyttää seuraavalta:

Esimerkkitulostus

[' Python\n', ' Java\n', ' Haskell']

Kaikkiin paitsi viimeiseen rivin sukunimeen on jäänyt mukaan rivinvaihtomerkki, ja jokaisen sukunimen alkuun on jäänyt ikävä välilyönti.

Pääsisimme näistä eroon aiempien esimerkkien tapaan käyttämällä metodia replace, mutta parempi vaihtoehto tässä tilanteessa on käyttää metodia strip, joka poistaa merkkijonon alusta ja lopusta ns. whitespace-merkit, eli välilyönnit, rivinvaihdot ja muut normaalina merkkinä tulostumattomat merkit.

Kokeillaan metodin toimintaa konsolissa:

>>> " koe ".strip()
'koe'
>>> "\n\ntesti\n".strip()
'testi'
>>>

Tarvittava muutos ohjelmaan on helppo:

sukunimet = []
with open("henkilot.csv") as tiedosto:
  for rivi in tiedosto:
    osat = rivi.split(';')
    if osat[0] == "etunimi":
      continue # tämä oli otsikkorivi, ei huomioida!
    sukunimet.append(osat[1].strip())
print(sukunimet)

Tämän jälkeen tulostus on halutunlainen:

Esimerkkitulostus

['Python', 'Java', 'Haskell']

Merkkijonoilla on myös metodit lstrip ja rstrip, jotka poistavat ainoastaan merkkijonon vasemmalla tai oikealla puolella olevia merkkejä.

>>> " testimerkkijono ".rstrip()
' testimerkkijono'
>>> " testimerkkijono ".lstrip()
'testimerkkijono '
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
:
Loading...
:
Loading...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.